SON DƏQİQƏ

Xalq rəssamı Aydın Rəcəbovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bir ömrün naxışları” sərgisi açılıb- FOTOLAR

Tarix:21-04-2024, 01:41

Xalq rəssamı Aydın Rəcəbovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bir ömrün naxışları” sərgisi açılıb
Aprelin 19-da Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Dekorativ-tətbiqi sənət bölməsinin rəhbəri, Xalq rəssamı Aydın Rəcəbovun 80 illik yubileyi münasibətilə “Bir ömrün naxışları” adlı sərgi açılıb. 
Tədbirdə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən Mira Məmmədxanova, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, professor, Xalq rəssamı Natiq Əliyev, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini, Əməkdar incəsənət xadimi İlqar Fəhmi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, Əməkdar rəssam Məmmədhüseyn Hüseynov çıxış edərək Aydın Rəcəbovun zəngin yaradıcılıq yolundan bəhs ediblər. Açılış mərasimində Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin eksperti Əkbər Qoşalı Mədəniyyət komitəsinin sədri Fazil Mustafanın yubilyara ünvanladığı təbrik məktubunu diqqətə çatdırıb. 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə xalça sənətində öz dəsti-xətti, fərqli yanaşma tərzi ilə seçilən sənətkarın müəllifi olduğu 40-dək əsər nümayiş etdirilir. Onların sırasında milli adət-ənənələrdən, nağıl və əsatirlərdən, türkçülük ideyalarından bəhrələnərək yaradılan orijinal kompozisiyalı “Oğuz onqonları”, “Oğuz damğaları”, “Qızıl balığın nağılı”, “Dür at”, “Qurbanlıq qoç”, “Ağaclı”, “Simurq quşu”, “Novruz fəlsəfəsi”, həmçinin vətənə sonsuz məhəbbəti, doğulub, boya-başa çatdığı Abşeron torpağına, onun təkrarolunmaz ab-havasına bağlılığı tərənnüm edən “Azərbaycan”, “Naxçıvan”, “Şirvan”, “Əncir ağacı”, “Faytonçu”, “Neft səltənəti” kimi xovsuz və xovlu xalçalar yer alır.
Görkəmli rəssam, böyük alim Lətif Kərimov məktəbinin davamçılarından sayılan Aydın Rəcəbov əsərlərində türk-oğuz ornamental motivlərindən geniş istifadə edərək ənənə və müasirliyin mükəmməl vəhdətinə nail olub. Onun yaratdığı bəzi süjetli xalçalarda orta əsr miniatur sənətimizin təsirlərini də görmək mümkündür. Xalq rəssamının mükəmməl kompozisiya quruluşu, uğurlu rəng həlli, yüksək texniki göstəriciləri, həndəsi stilizasiyası ilə seçilən xalçaları Azərbaycanın və xarici ölkələrin muzeylərində, qalereyalarında qorunub saxlanılır.
Milli xalça sənətimizin bütün incəliklərindən bəhrələnən çoxşaxəli yaradıcılığa malik Aydın Rəcəbovun yubiley sərgisi aprelin 30-dək davam edəcək.


В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Узоры жизни», посвященная 80-летию Народного художника Айдына Раджабова

19 апреля в АНМК открылась выставка «Узоры жизни», посвященная 80-летию заведующего Отделом декоративно-прикладного искусства Союза художников Азербайджана, Народного художника Айдына Раджабова.
Временно исполняющая обязанности директора АНМК Мира Мамедханова, председатель Союза художников Азербайджана, Народный художник Фархад Халилов, ректор Азербайджанской государственной художественной академии, профессор, Народный художник Натиг Алиев, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, Заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми и профессор Азербайджанской государственной художественной академии, Заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов выступили на церемонии открытия с речами о богатом творчестве Айдына Раджабова. Эксперт Комитета по культуре Милли Меджлиса Акбер Гошалы зачитал на мероприятии поздравительное письмо председателя Комитета по культуре Фазиля Мустафы, адресованное юбиляру.
Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра. На выставке художника, отличающегося своим стилем и подходом к ковровому искусству, представлено до 40 работ: «Огузские онгоны», «Огузские тамги», «Сказка о золотой рыбке», «Крылатый конь» (Пегас), «Жертвенный агнец», «Агаджлы», «Симург», «Философия Новруза», вдохновленные национальными традициями, сказками, идеями тюркизма, а также «Азербайджан», «Нахчыван», «Ширван», «Инжировое дерево», «Фаэтонщик», «Царство нефти», олицетворяющие его бескрайнюю любовь к родине, Абшерону, с его неповторимой атмосферой, где он родился и вырос.
Будучи продолжателем выдающегося художника и ученого Лятифа Керимова, Айдын Раджабов широко использовал тюрко-огузские орнаментальные мотивы в своих работах, добившись идеального сочетания традиций и современности. В некоторых его сюжетных коврах прослеживается влияние средневекового азербайджанского искусства миниатюры. Его ковры, отличающиеся идеальной композицией, оригинальной цветовой гаммой, высокими техническими показателями и геометрической стилизацией, хранятся во многих музеях и галереях страны, а также за рубежом.
Юбилейная выставка продлится до 30 апреля.


The Azerbaijan National Carpet Museum Opened the exhibition One Life Patterns Dedicated to the 80th Anniversary of the People’s Artist Aydin Rajabov

On April 19, the ANCM held the opening ceremony of the exhibition One Life Patterns dedicated to the 80th anniversary of Aydin Rajabov, People’s Artist and Head of Decorative and Applied Art Department of the Union of Artists of Azerbaijan.
Mira Mammadkhanova, acting director of the ANCM, Farhad Khalilov, Chairman of the Union of Artists of Azerbaijan and People’s Artist, Natig Aliyev, rector of the Azerbaijan State Academy of Fine Arts, Professor and People’s Artist, Ilgar Fahmi, Vice Chairman of the Union of Azerbaijani Writers and Honoured Worker of Culture, Mammadhuseyn Huseynov, Professor at the Azerbaijan State Academy of Fine Arts and Honoured Artist delivered speeches about the rich oeuvre of Aydin Rajabov. Akbar Goshali, expert of the Culture Committee of the National Assembly delivered the congratulation letter by Fazil Mustafa, Chairman of the Culture Committee. 
The exhibition organised jointly by the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan and the Azerbaijan National Carpet Museum displays up to 40 pile and flat-woven carpets by the artist with unique style and approach to the carpet art. While creating Oghuz Ongons, Oghuz Tamgas, Tale of Goldfish, Dur At (Pegasus), Sacrificial Lamb, The World Tree, Aghajli, Phoenix, Novruz Philosophy, he built a plot inspired by the national traditions, tales and ideas of Turkism; in the carpets Fig Tree, Phaeton Driver and The Oil Kingdom he sings his native Absheron, where he was born and upbrought, while Azerbaijan, Nakhchivan, Shirvan carpets express his endless love for the Motherland.
Being the follower of the outstanding artist and scientist Latif Karimov, Rajabov widely used Turkic and Oghuz ornamental motifs in his works to combine tradition and modernity. We can see the influence of the Azerbaijani miniature art of the Middle Ages in some of his narrative carpets. His works distinguished by perfect composition, colouring, technical features and geometrical stylisation are preserved in local and foreign museums and galleries.
The exhibition is on until April 30.

Xebertime.az 
Xüsusi müxbir: Aygün Oqtay  
FACEBOOK ŞƏRH

SON XƏBƏRLƏR

Qarabağ